NameRiksgäldskontoret
Related objects
1-2 skilling kopparmynt