NamnJohann Henrich Werner
Relaterade föremål
A.D. Delineatio magnæ fodinæ cuprimontanæ, quam ... sub præsidio ... Petri Elvii ... d. 19 Decemb. ao 1702 publice censendam sistit ... Olaus Nauclerus Ol. fil ... Excudit Joh. H. Werner ...
  • Datering1702
A.D.T. Delineatæ magnæ fodinæ cuprimontanæ veteris pars posterior chalcurgica: sive officina æraria cuprimontana. Quam ... præside ... Johanne Upmarck ... d. 16 Junii, a:i 1703. dissertatione graduali ... subjicit ... Olaus Nanderus ... Upsaliæ, per Joh.
  • Datering1703
Anmärkningar öfwer Motala-Ströms-Stadnande, så ock, ... angående frostens och isens natur och werkan ... Stockholm, med egen bekostnad uplagde hos Joh. H. Werner, ... 1708
  • Datering1708
Uthförlig berättelse, om begynnelsen af det keyserliga fälttoget, innewarande åhr 1716, samt det, ... emot hela turkiske krigshären under den keyserlige general leutnantens, printz Eugenii af Savoijens hieltemodige anförande, förelupne fältslaget, och erh
  • Datering1716
Fem ord, tå fordom ... Hedewig Eleonoræ, tro-man och kamar-herre, högwälborne grefwen, herr Erich Torstenson, til sina fäders graf, vthi kongl, Riddarholms körckian, sorgprydeligen beledsagades then 29. octob. åhr 1718. talte ... Johan Possieth. Stockholm
  • Datering1719
Wid Högst Sal. Hans Kongl. Maj:ts KONUNG CARL den XII:tes Lijk-PROCESS Ifrån Kongs-Gården CARLBERG Til Ridderholms Kyrckian …
Commercie-rådet Christopher Polhems twenne betänkande, det förra angående oeconomien och commercen uti Swerige; det senare öfwer segelfartens inrättande emellan Stockholm och Giötheborg, bägge på sidsta riksdag ingifne åhr 1720. Och i Stockholm, med direc
  • Datering1721
Alla riksdagars och mötens besluth, samt arfföreningar, regements-former, försäkringar och bewillningar, som på allmenna riksdagar och möten, ifrån år 1521 intil år 1727 giorde... utgifne af And. Anton Stiernman... I Stockholm, med egen bekostnad af Joh.
  • Datering1728-1729