NamnJohan Winter
 • Yrke/TitelTryckare
Relaterade föremål
Bellum grammaticale... pro studiosâ juventute... Litteris & impensis J. G. D. Ep. Ab. Aboæ. Excusum â Iohanne Winter. Anno 1669.
 • Datering1669
Sulpiti Severi Historia sacra, duobus libris comprehensa: cum brevissimis notis, ad calcem additis: in usum studiosæ juventutis, in magno ducatu Finlandiæ: Literis atque impensis J. G. D. Ep. Ab. Aboæ excusa, à Iohanne Winter... MDCLXIX.
 • Datering1669
Caspari Seidelii Portula lingvæ latinæ, ex sacrarum paginarum... confabricata & erecta: per quam, Orbe sensualium picto bene perlustrato... ac proptereà in usum scholarum trivialium magni ducatus Finlandiæ denuo adaperta. Aboæ, depcita â Iohanne Winter, a
 • Datering1671
Stamträd
 • Tillverkat iÅbo, Finland
 • Datering1674
 • Övriga NyckelordKungalängd
 • Inventarienummer10691
En christeligh lijk-predikan ... öfwer den hög-edle och wälborne herre, H:r Arvid Magnus Kruse, frijherre til Caibala ... vthi Åbo doomkyrckia, den 30. novemb. anno 1677. Hållen aff Johanne Gezelio ... Tryckt i Åbo, aff Johan Winter.
 • Datering1677
 • Övriga NyckelordLikpredikan
En christeligh lijk-predijkan öfwer ... jungfru J. Margareta Stålhansk til Attu, Gesterby och Perno, hwilkens andelöse lekamen ... beledsagat bleff til Åbo doom-kyrckia, den 2. martij, som war den första söndagen i fastan, anno 1679. Hållen aff Johanne Ge
 • Datering1679
 • Övriga NyckelordLikpredikan
Aureæ sententiæ ex S. Bibliis, variisqve authoribus... selectæ, & in 52. classes distinctæ... Aboæ, excusæ â Johanne Winter. Anno 1680.
 • Datering1680
En kort vnderrättelse om wåd-eldars rätta vrsprung etc. etc. vthaff Gudz helige ord och höglärde mäns skriffter wälment dem brandskaddom til tröst vthdragen aff Gabriele Wallenio... Tryckt i Åbo aff Johan Winter... 1681.
 • Datering1681
En kort vnderrättelse om wåd-eldars rätta vrsprung etc. etc. vthaff Gudz helige ord och höglärde mäns skriffter wälment dem brandskaddom til tröst vthdragen aff Gabriele Wallenio... Tryckt i Åbo aff Johan Winter... 1681.
 • Datering1681
I. N. J. The rätte christtrognas fulkomlige wälstånd ... vthi en christeligh lijk-prediikan, förestältes öfwer den fordom högwyrdige och höglärde herren, Her Enevaldus Svenonius ... vthi Åbo doomkyrckia, den 24. junij 1688. Hållen af Iohanne Gezelio ... T
 • Datering1688
Mag. Andreæ B. Hasselqwistz Calmariensis Strena, eller nyåhrs-gåfwa, medh beredelse och lyckönskan, til det skåttåhretz 1688. wälsignade ingång, fortgång och vthgång, vthdeelt ... i ... Åbo ... vthi en gudeligh afftonsångs predijkan ... Tryckt i Åbo, af J
 • Datering1688
Vir apostolicus eller en apostolisk man, beskrifwen ... vthi en christeligh lijk-predijkan, öfwer ... Doct. Johannes Gezelius ... i Åbo domkyrckia på St. Johannis daagh eller den 24. junii åhr 1690 ... förestält af Jacob. Flachsenio ... Tryckt i Åbo af Jo
 • Datering1690
I. N. J. Johannes Baptista Redivivus, eller christeligh lijk-predijkan, tuhi hwilken ... Herr Johannes Gezelius ... jämpnföres ... medh den H. Johanne Döparen ... Hållen, då den salige herren begroffz i Åbo doom-kyrckia ... den 24. junij 1690 vthi Pargas
 • Datering1690
 • Övriga NyckelordLikpredikan
...Dissertatio politica de confoederatione gentium... Præside... Daniele Achrelio... disquisitioni... sublicit Henricus Florinus... MDCXCI... Excusa à Johanne Winter...
 • Datering1691
En trogen strids-mans, rätta affstedh ... Vthi en christeligh Lijk-predijkan öfwer kongl. maij:tz ... öfwerste öfwer Tawasthuus-lähns regemente infanterie ... Her Georg Anthoni Brakel, herre til Rochtell och Oddris ... den 4. januarii 1689 ... vthi Narfwe
 • Övriga NyckelordLikpredikan