NamnHaquin Spegel
 • DateringLevnadstid: 1645-1714
Relaterade föremål
Christelige vnderwijsningar om Gudz allwijse försyyn och styrelse, författade vthieen lijkprädikan, tå ... öfwerst lieutenant och cammarherre ... grefwe ... Wilhelm Douglas, ... bleff ...vthi Ridderholms-Kyrckian i Stockholm den 19. julij 1764 begrafwen a
 • Datering1674
Christelige vnderwijsningar om Gudz allwijse försyyn och styrelse, författade vthieen lijkprädikan, tå ... öfwerst lieutenant och cammarherre ... grefwe ... Wilhelm Douglas, ... bleff ...vthi Ridderholms-Kyrckian i Stockholm den 19. julij 1764 begrafwen a
 • Datering1674
 • Övriga NyckelordLikpredikan
...Gudz trogne hands... framstelt uthi een christelig lijkpredikan tå... Herr Johan Sparfelt greev till Skönstedt... i Stockholms Stoor-kyrkia ao 1675 d. 8 augusti begrafwen aff Haguino Spegel...
 • Datering1675
 • Övriga NyckelordLikpredikan
Skuggan på Ahaz säjare, eller menniskians korta lefwerne och thes christliga betrachtelse, författad uti een likprädikan aom höls öfwer then ädla och wälborne frun, sal. Fru Brita Catharina Leyonberg, wälborne herr stathållarens på Gotland, Her Johan Cede
 • Datering1686
Then rätta winning, som är een salig död, följandes uppå it christeligit lefwerne, eenfaldigt förklarad, tå ... H:r Clas Fleming, friherre til Liebelits ... tillika med twenne sine sal: barn, jungfru Ulrica Eleonora Fleming och her Carl Fleming, blef ...
 • Datering1686
Then swenska kyrkio historians första deel, som innehåller konungars och andra regenters namn, hwilke hafwa anwändt någon möda och omsorg för then christeliga religionens framgång och öfning uti Swea och Götha riken; utur åtskilliga skrifter sammanfattad
 • Datering1707-08
Glossarium-sveo-gothicum eller Swensk-ordabook, inrättat them til en wällmeent anledning, som om thet härliga språket willia begynna någon kunskap inhämta; utgifwen af Haq: Spegel. Lund, tryckt af Abrah. Habereger, gub. och acad. carol. booktr. åhr, 1712.
 • Datering1712
Epicedia memoriæ Spegelianæ sacrata. Eller graf-skrifter öfwer fordom kongl. maj:tz tro-man, ärchi-biskop... doct. Haquinus Spegel. Upsaliæ, MDCCXIV.
 • Datering1714
...Ty om wij samt medh Christo inplantade wardom til en lika dödh, så warde wij ock upståndelsen like. Rom. 6: v. 5. Hwilka heliga Gudz ord, uthwaldt hade kongl. may:tz tro-man ärchi-biskopen, samt kongl. universitetets här i Upsala pro cancellarius ... H
 • Datering1714
Passions-andackt, eller: Trettijo predikningar öfwer wårs herras och frälsares Jesu Christi dyra och oskyldiga pinos och lidandes historia, fordom hållne wid thet kongl. hofwet af Haquino Spegel ... Och nu nyligen, them gudfrucktigom til tröst och hugswal
 • Datering1723
Rudera Gothlandica