NamnIgnatio Meurer
Relaterade föremål
Een christeligh lijkpredikning, hwar uthi all menniskligh älendheet och jämmer är på thet kortaste författat... Hålden vthi thens ädle och wälbördige Anders Anderssons Ekebladh till Torp folckrijke begraffning ... hwilken ... bleff christeliga begrafwen .
  • Datering1613
  • Övriga NyckelordLikpredikan
Octroy oder privilegium, so der... Herr Gustaff Adolff, der Schweden Gothen vnd Wenden König... der im Königreich Schweden jüngsthin auffgerichteten Süder Companey allergnädigst gegeben vnd verliehen. Stockholm, gedruckt bey Ignatio Meurern, im Jahr 1626.
  • Datering1626
Lex politica Dei, thet är: Gudz regementz ordning... nu... vppå swenska tungomålet vthsatt, aff Hendrich Jönszon Careell. Tryckt i Stockholm, aff Ignatio Meurer, anno 1651.
  • Datering1651
Gloriosum Christiani palaestritae diadema... bey hochansehnlicher sehr volkreicher Leichbegängnüsz, desz... H. Hans Wachtmeisters, Freyherrn zu Biörköö... Reichs Raths... Welcher anno 1652... den 31 Octobris, in der Ritterholms Kirchen, ... begraben worde
  • Datering1652
Kongl. May.tz STADGA och Påbudh Öfwer åthskillige Excessers och Oordningars affskaffande...
  • Tillverkat iSverige
  • Datering1664
  • Inventarienummer35485
Lucrum justi maturate defuncti, thet är thens rettferdigas winning som bittida döör ... Vthi then högwelbornde och nu hoos Gudh sahl. Frws Frw Margareta Horns, boren frijherredotters til Martenborgh ... begraffning i Riddarholms kyrckia, för tå närwarande
  • Datering1665