NamnJacob Wilhelm Frohne
Relaterade föremål
Fortegnelse over den af afdøde Muremester J. W. Frohne efterladte Samling af Antikviteter og Kunstsager, hvilken... bortsaelges ved Auktion i Kjøben... i Kunstudstillningsbygningen paa Charlottenborg
Danske Fajancer
Lysesaxe