Kort Extract aff dee hufwud-orsaker, som kongl. m:tt wår allernådigste konung och herre, oomgängeligen bewekt och necessiterat hafwe, at ikläda sigh åter å nyo wapnen emot Danmarck. Tryckt i Stockholm, hoos Henrich Keyser, ... 1658
  • Keyword/TitleKort Extract aff dee hufwud-orsaker, som kongl. m:tt wår allernådigste konung och herre, oomgängeligen bewekt och necessiterat hafwe, at ikläda sigh åter å nyo wapnen emot Danmarck. Tryckt i Stockholm, hoos Henrich Keyser, ... 1658
  • NameTryckare: : Henrik Keyser
  • Dating1658
  • CollectionSkoklosters slotts boksamling
Basic data
Description
  • DimensionsArkets vikning: 4:o
  • Object isutställt